SPLOŠNA DOLOČILA

Vse ponudbe so podvržene splošnim pogojem prodaje, ki so tu navedeni, in vsako naročilo mora biti v celoti usklajeno s temi pogoji.
Pogoji so primerni razen če ni s strani LUKSOR HIŠE d.o.o.  pisno navedeno in sprejeto drugače. Sprejetje teh pogojev po zakonu pomeni, da ni možno uporabiti nobenih drugih pogojev prodaje ali nakupa razen če je drugače navedeno o predhodnem sporazumu z LUKSOR HIŠE d.o.o.
Ti pogoji se nanašajo na vse profesionalne kupce, ki blago uporabljajo za profesionalne potrebe.

NAROČILA
Sprejeta naročila postanejo dokončna šele ko jih je odobril LUKSOR HIŠE d.o.o.,Poleg tega si LUKSOR HIŠE d.o.o., pridržuje pravico do prilagoditve teh ugodnosti ob kateremkoli času in to brez predhodnega obvestila. V tem primeru se prilagoditve izvedejo brez odobritve kupca, zahteve po povračilu izgube ali zahteve, da vsebuje blago pred prilagoditvijo enake izboljšave.
Značilnosti blaga, namenjenega za odpravo, lahko vključujejo tudi spremembe, povezane s tehničnim razvojem, ki zagotavljajo enako ceno ali nespremenjeno kakovost. Vendar pa nobena prilagoditev ne sme biti uporabljena med značilnostmi, ki jih kupec navede na zadnji strani med posebnimi pogoji kot značilnostmi, na katere navezuje svojo obveznost. Kupec ima pravico preklicati naročilo, kar naredi v soglasju z LUKSOR HIŠE d.o.o., preko elektronske pošte najmanj sedem dni pred podpisom naročila. Po preteku tega časa so pologi in plačila v rokah prodajalca.

CENA
Cena, ki je navedena na naročilu kupca, je strošek, ki temelji na veljavni ceni, odobreni s strani proizvajalca na dan nakupa. Cena je določena in dokončna za vsa naročila, katerih dostava je predvidena na dan v obdobju 90 dni od dneva nakupa. Cena za dostave, katerih pričakovani čas dostave presega 90 dni bo avtomatično in v celoti posodobljena v enakem deležu kot je uvedena različica veljavne cene istega proizvajalca na predvideni datum dostave na naročilu. Ker so veljavne cene franko  tovarne se transportni stroški zaračunajo kupcu.

POGOJI DOSTAVE
Pogoji dostave so le za vašo informacijo in zamuda pri dostavi nikakor ne more biti vzrok za odpoved naročila. Kupec ni upravičen do odškodnine niti do spremembe plačilnih pogojev na lastno pobudo.
Ne glede na destinacijo blaga in pogoje plačila se dostava smatra za zaključeno ob dostavi iz naše proizvodnje.
Blago je v vsakem primeru transportirano s tveganjem za kupca. Torej je le-ta obvezan preveriti stanje ob prejetju in mora, če je potrebno, ob dostavi zahtevati pravico do pritožbe.
Vsaka pritožba v povezavi z blagom (reklamacija)  z izjemo pritožbe na transport bo sprejeta le, če bo oddano v treh dneh po dostavi. Pritožbe se ne bo upoštevalo, če bo blago, oddano iz podjetja LUKSOR HIŠE d.o.o. predmet drugačne obravnave kot je namenjeno ali če jo bo kupec uporabljal ali namestil drugače kot je predvideno.
Ne nosimo odgovornosti za nepravilnosti izvedbe v povezavi z višjo silo, vedoč, da se kot višja sila smatra vsak izreden dogodek, ki nastane neodvisno od proizvajalca in ovira izpolnitev obveznosti kot so npr. industrijski spor, požar, eksplozija, poplave, omejevanje električne energije, moten transport, neorganiziranost proizvodnje, naravne katastrofe. Vendar pa, če zgoraj navedeni dogodki trajajo dlje kot 12 mesecev, potem je kupec upravičen do razveljavitve ali prekinitve naročila, odvisno od posameznega primera.

POGOJI PLAČILA
Razen v primeru drugačnega dogovora mora kupec plačilo opraviti v pooblaščeni pisarni.
Razen če ni drugače dogovorjeno s pogodbo, potem kupec odgovarja za:
Plačilo 40% določene cene pri naročilu kot predplačilo in ne kot polog v smislu Zakonodaje; vsota, prenesena kot predplačilo torej predstavlja začetek veljavnosti naročila in začetek izvajanja pogodbe.
Plačilo preostanka vsote ob pričetku priprave blaga, s čimer se hkrati prevzame korespondenčno tveganje in odgovornosti. Ta tveganja in odgovornosti je prav tako potrebno dodeliti kupcu na osnovi dopisa po elektronski pošti, ki zahteva odstranitev ali dvig dostavljenega blaga. Kupec nosi odgovornost za prevzem mobilnega domovanja iz proizvodnje v maksimalno 2 mesecih od dneva dovoljenja za uporabo. Po preteku tega časa se bo kupcu zaračunavalo ležarino v vrednosti 100/mesec/enoto. V primeru zamude s plačilom glede na dogovorjene roke, se bo celotno kupnino takoj izterjalo brez vnaprejšnjega opozorila. Pod enakimi pogoji bo kupec obvezan plačati odškodnino v vrednosti 10% ter tudi zamudne obresti dolga, povečane za 5 točk in obračunane na dan dolga.

GARANCIJA
Pogodbena garancija se upošteva le v primeru okvare materiala ali neustrezne proizvodnje. Garancijsko obdobje traja leto dni s pričetkom na dan dostave opreme (ter 3 leta za vodoodporna področja) ki je - razen ob prekoračitvi 7 dni, pri čemer se šteje od dneva, ko je kupec prosil za intervencijo ali dneva dostave zgoraj navedenega blaga za ponovno obdelavo blaga, ki je pred prošnjo – podaljšan za čas trajanja ne izrabe opreme.
Upoštevanje garancije je odvisno od uporabe in vzdrževanja opreme pod normalnimi pogoji glede na priporočila, navedena v priročniku za vzdrževanje in uporabo proizvoda, s katero je opremljena vsaka mobilna enota. Garancija še posebej izključuje nesreče, ki nastanejo zaradi nenormalne uporabe, pomanjkljivega vzdrževanja ali celo začasne preobremenitve.
Garancija pokriva le nadomestne ali ponovne predelave delov, ki so prepoznani kot okvarjeni. Nadomestni ali ponovno obdelani deli v času garancije ne morejo podaljšati trajanja garancije.
Stroški vzdrževanja in transporta blaga, prav tako tudi potencialni stroški, ki so posledica omejene ali nemogoče uporabe zgoraj navedenega blaga, so zaračunani na račun prodajalca.
Naši dobavitelji niso pooblaščeni za prilagajanje zgoraj navedene garancije. Vendar pa so upravičeni do potencialne odobritve nadomestne ali drugačne garancije, ki pa se v nobenem primeru ne nanaša na naše podjetje.
Kljub zgoraj omenjeni pogodbeni garanciji zakonita garancija, ki je možna v vsakem primeru, zavezuje profesionalnega prodajalca k zaščiti pred posledicami okvar ali skritih pomanjkljivosti prodanega blaga.

PRIDRŽANJE BLAGA
Blago hranimo dokler plačilo s strani kupca ni v celoti izvedeno. Klavzula pridržanja blaga nikakor ne prenaša trenutka tveganja ob transferju in odgovornosti na kupca, tako kot je opisano zgoraj.
V primeru neplačila celotnega ali dela zneska do določenega datuma iz kakršnegakoli razloga bomo primorani v celoti, in to kadarkoli, brez formalnosti prositi za vračilo tveganega blaga in stroškov v škodo kupca. Predplačilo kupca se bo v celoti zadržalo - zagotovo iz naslova garancije ter obresti ali provizije za garancijo in obresti - v primeru neustrezno zadržane vsote.
Kupec prevzema odgovornost za sprejetje vseh potrebnih ukrepov za zaščito in izolacijo dostavljenega blaga, imeti pa moramo prost dostop do mesta shranjevanja blaga. Prav tako kupec ni upravičen do preoblikovanja, vključevanja ali zastavljanja prodanega blaga dokler blago ni v celoti plačano, razen če je z naše strani predhodno pisno odobrena

avtorizacija. Kupec prevzema odgovornost za zagotovitev zavarovalne police v korist našega podjetja in pokritje tveganja za popolno ali delno uničenje, škodo, izgubo ali krajo blaga dokler ni v celoti plačano s strani kupca.

RAZPRAVA
O vseh kršitvah te pogodbe bo odločalo sodišče v Ljubljani. Ta klavzula prevlada nad nasprotno, katere koncept bi lahko nastal pod pogoji prodaje ali nakupa s strani kupca.
Ta klavzula velja tudi v primeru predstavitve tretje stranke, več obtožencev ali naključnih zahtev.


Pogoji veljajo od  01.01.2024                                                                                                     

LUKSOR HIŠE d.o.o.

LUKSOR

MOBILNE HIŠE

LUKSOR HIŠE d.o.o.
Ulica Alojza Rabiča 58
4281 MOJSTRANA
Tel.: +386 70 109 109
Davčna št.: SI88590011
Transakcijski račun: SI56 3500 1000 2521 233
E: info@luksor.si